?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Central  Asia
 
  ?

8. Social

      General

      830. Annakurdov, M.D. Ocherki po istorii likvidatsii negramotnosti v sovetskom Turkmenistane (Sketches from history of campaign against illiteracy). Ashgabat, 1960.
      831. Demidov, S.M. Sufizm v Turmenii. Evolutsia i perezhitki (Sufizm I Turkmenia. Evolution and vestiges). Ed. Bayramsakhatov N. Ashgabat, "Ylym", 1978.
      832. Bennigsen, A., S. Enders Wimbush, Mystecs and Commissars Sufyzm the Soviet Union. 1985.
      833. Bennigsen, A., S., Enders Wimbush, Muslims of the Soviet Empire, A Guide, 1986.
      834. Haghayeghi, M. Islam and Politics in Central Asia, London: Macmillan Press, 1995.

      Education

      835. Azimov, P., Kurbanov, A. Turkmesnkii Gosudarstvennyi Universitet (Turkmen State University). Ashgabat, Turkmenuchpedgiz, 1960.
      836."Turkmen university". MERSH, p.99.
      837. Redzhepov, Dzh. Podgotovka k vvedeniyu vseobshchego obiazatel'nogo obuchenia v Turkmenistane (Introduce to universal compulsory education). Chardjew, (Turkmenskii gosudarstvennyi institut in.V.I.Lenina), 1960.
      838. Durdyev, T. Pod'em kul'turnogo urovnia turkmenskogo daikhanstva v poslevoenniy period, 1946-1955 (Rise culture level of turkmen peasants). Ashgabat, AN TSSR, 1962.
      839. Durdyeva, N. Zhenshchiny Sovetskogo Turkmenistana (Women of Soviet Turkmenistan). Bibliogphical index. Ashgabat, TGBKM, 1964.
      840. Durdyev, T. "Iz istorii turkmenskoy natsional'noy intelligentsii" (Of history turkmens nasional intelligentsia). IAN TSSR SON, no., 2, 1968, pp. 24-32.

      Anthropology

      841. Irons, W. "Variation in political stratification among the Yomut Turkmen". Anthropological quarterly, vol. 44/3, 1971, pp. 143-156.
      842. Oshanin, L.V. Antropologicheskii sostav naselenia Srednei Azii i etnogenez ee narodov (Antropological composition and ethnogenesis peoples of Central Asia). Ch. 1-3. Erevan: (Sredneaziatskii gosudarstvennyi universitet. Trudy. Novaia seria, no.96. Istoricheskie nauki, book 16; pp. 135-138; no. 97. Istoricheskie nauki, book 17; pp. 140-145; no. 98, Istoricheskie nauki book 18, pp. 188-194, 1957-1959.
      843. Irons, W. "Is Yomut social behaviour adaptive?" Sociology: Beyond nature/nurture?, (ed.) by G.W. Barlow and J. Silverberg, Boulder: West-view, 1980, pp.417-463.

      Religion

      844. Krymskiy, . "Sufizm". ESEB, .32, StPbg, 1901, p.129.
      855. Iomudskiy, Karash-Khan Ogly, [=Iomudskiy N.N.] "Kara-charshambe - den'ochishcheniia" (Gara Cershenbe [black Thursday] - the Day purification). Religioznye verovaniia narodov SSSR, vol. 1, Moscow, OGIZ, 1931, pp. 300-301.
      856. Demidov, S. "Zikr i porkhanstvo u turkmen" (Zykr and shamanizm on turkmens), Collection: Materialy vsesoiuznoi sessii arkheologov i etnografov. Baku, 1965.
      857. Durdyev, M.B. "K voprosu o sootnoshenii a i adata v turkmenskom prave v kontse XIX - nachale XX v." (To question about proportion between adat and shariat on turkmen society in end XIX-beggining XX century). IAN TurkmSSR SON, no.1, 1969, pp. 18-25.
      858. Sosonkin, I.L. Iz istorii esteticheskoi mysli v Turkmenistane. (Makhtumkuli, Kemine, Mollanepes) (Of historyaesthetic tinks i Turkmenistan). Ashgabat, "Ylym", 1969.
      859. Durdyev, M.B. "Dukhovenstvo v sisteme obshchestvennykh institutiv turkmen kontsa XIX - nachala XX v." (Clergy in social sistems of turkmen in end XIX- beggining XX century). VMU, no.4, 1970, pp. 27-42.
      860. Ocherki istorii filosofskoi i obshchestvenno-politicheskoi mysli v Turkmenistane (Sketches fra history filosophical and social-political tinks i Turkmenistan). Ashgabat, 1970.
      861. Ataev, . Gajyby ve sufizm Gajyby and Sufizm, Turkmen edebiyatynyn kebir meseleleri. Ashgabat, 1973, pp.38-48.
      862. Religioznye perezhitki i puti ikh preodolenia v Turkmenistane (Way's overcome of religions vestiges). Ashgabat, "Ylym", 1977.
      863. Basilov, V.N. "Legend: to believe or not to believe?". Kinship and marriage in the Soviet Union: Field studies, (ed.) by T.Dragadze, London: Routledge & Kegan Paul, 1984, pp. 83-98.
      864. Basilov, V.N. "Honour groups in traditional Turkmenian society", Islam in tribal societies: From the Atlas to the Indus, (ed.) by A.S.Ahmed and D.M. Hart, London: Routledge and Kegan Paul, 1984, pp. 220-243.
      865. Basilov, V.N. "Relikte der Totemismus bei den Turkmenen". Turkmenenforschung, vol.8, 1986, pp. 141-158
      866. Poliakov, S. Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia. Olcott, A. (Translator). Moscow, "Sharp", 1993.
      867. Demidov, S.M. Turkmenskie ovliady (Turkmens ovliads). Ashgabat: "Ylym", 1976.

      Health

      868. Annamuradov, N., Beder, B.A. Kurorty Turkmenskoy SSR (Heals resortes of TSSR. Bibnliographical index, 1901-1958. Respublikanskaia nauchno-metodicheskaya biblioteka, no.1) Ashgabat, 1959.
      869. Implementing Health Sector Reform in Central Asia : Papers from a Health Policy Seminar Held in Ashgabat, Turkmenistan in June, 1996 (Edi Learning res by Zuzana Feachem (Editor), Martin Henscher (Editor), Laura Rose (Editor), October 1998.

      Arkhives

      870. PZB TsK KP(b)T, Mart-April, 1936 [The struggle with nasionalizm] RTsKHIDNI, f.17, op.30, d.102.
      871. PZB TsK KP(b)T, [Reorganisations end reduction nasional schools], 1939 g., RTsKHIDNI, f.17, op.21, d.4478, ll.15-192.
      872. PZB TsK KP(b)T, [Training turkmens soviet political executives] 1948. RTsKHIDNI, f.17, op.48, d.1882, ll. 106-144.
      873. PZB TseK KPT, November-December, 1972 [About sexual solicitations teachers to students. The new supplementary Informations: A.Gel'dyev, A. Dzhumaev, A. Shakuliev, R. Esenov, O. Atakhanov, Kh. Mollaev, M. Charykuliev, K. Mukhammetberdiev, A. Makhtumov]. RTsKHIDNI, f.17, op.140, d.1955, ll. 1-80.
      874. PZB TseK KPT, ". January-Februar, 1973 "Ob itogakh Dekabr'skogo (1972) Plenuma TsK KPT". Protokol X Plenuma TsK KPT [About result's December 1972 years Plenum CC CPT. Protocols. About sexual solicitations teachers students in schools Tedjen, Gazandjik, Krasnovodsk, Bairamaly, Yelotan subdustricts TSSR], RTsKHIDNI, f.17, op.131, d.1970, ll.1-69.
      875. PZB TsK KPT, 1988 [Russian language for turkmens schools]. RTsKHIDNI, f.17, op.157, d.1968. ll.111.
      876. PZB TsK KP(b)T, 1947 ["About nombers Mosque and "holy-places"]. RTsKHIDNI, f.17, op.8, d.702, ll.62, 64, 99.
      877. PZB TsK KP(b)T, 1924. [Djadizm and emigration turkmen to Afganistan). RTsKHIDNI, f.17, op. 67, d.203, ll.: 239
      878. PZB TseK KPT, Juli, 1971 [About newspaper "Komsomolets Turkmenistana" and scientist Sergey Demidov]. RTsKHIDNI, f.17, op. 139, d. 2207.
      879. PZB TseK KPT, October 21, 1971 [About nombers "holy-places" and religios sekts] I TSSR]. RTsKHIDNI, f.17, op.139, d.2209.
      880. PZB TseK KPT, March 21, 1969 [About drug addictions]. RTsKHIDNI, f.17, op.105, d.1786, ll. 1-116.
      881. PZB TseK KPT, March, 1978 [About problems development fisisk culture and data to biography Tanrykuli Nyiazov and Ch.Rozyev]. RTsKHIDNI, f.17, op.147, d.2271, ll. 5-10.
      882. PZ Sekretariata TsK KPT, 1988 [Nombers den of thieves, gabling-hell, graveyards, and veneral ills i Turkmenistan]. RTsKHIDNI, f.17, op.157, d.1971. ll. 77.

Rambler's Top100 be number one Kavkaz Top100